ここから本文です

3nen tattara cho-jyasama 3nen tattara○○ー○○sama
Ookiku Ookiku Sitaoshi sitara shikomi Fuitara Soku baikyaku
Nokurikaeshi ga madamada suunen ni watatte tuzukunode aro-
Sikaketara Saigo Make to narou yukkuri yuttari isogazu awatezu
jikiga kurumade Mate Kaibaha mada mada sakino saki to kokoroeyo
10000000kabu no dekidakaga dekite konakuteha Honkakutekina
↑Ue nitoha mukate ikenai kotowo wasureteha narimasen
Dekidaka wo miyo Kaiiyokuni Damasare masuna kureguremo
Hi- Dekidakaga soutousuu dekite konakereba damenanodesune-
Honkakutekiniha 10000000kabu kurai