ここから本文です

Netaro- 3nen no yuutouri
De
Yo-kku Atari masu Ooataridesu
De
Sikaketara Ma-ke
De
Sonotouri tonarimashita degozaimasu
De
Minagamina Moteirarenaku naru KyokugenMade
De
Matte Matte Matte Mimasu Saikorojikaruwo minagara
De
Ookiku Oshitara Toka
De
Omosiroku Narisoudesu
De
Ookiku Sita Oshitara Sikomi Fuite kitara Soku Uru
De
Nokurikaeshi Ga Naga-ku naga-ku Tuzukunodeseu
Hahaha... Masani Hageme-
Jikiga kitara Yorisoe