ここから本文です

Koraekirenakunatta Ohitoga Urinihashiri
De
kaizanno kaisho-ya Hogushi ni Tunagatte ikunode seu
De
2021~2022nenwo Tanoshimini ShiteOrimasu
Hahahaha...
Yukkuri Yuttari Isogazu Awatezu ga Ichiban naNojyayo
Hageme- Isoguna-