ここから本文です

Saikorojikarurain wominagaro Fuitara Uri Oshitara kau
De
1nen Gurai tuzukunoka
De
Sonogo Kaizan kaisho-go ha
De
Fuitemo Oshitemo
De
Kai Ishoku To natte ikunoDaro-
De
Jikigakitara Kitekara Omomuroni
De
Yorisou 
3nen Tatara Cho-yasama
De
3nen tatara Cho-jyasama
Hahaha...
So-jya
Tanosiminina-
Jikigakitekara Yorisoe
Kibare-