ここから本文です

Tyoku Kaitai Ohitoga Oozei Hyouji sareteiru Uchiha Agaranai
Uritai no Kokorode seu
UritaiOhitoga Hotondo No toki Waresakini Uro-toshuru Hitoga
Kyoku gen ni Tassita Tokiga Ichibanno Kaidokito Narukotowo
Wasureteha Naranuzoyo
Dekidakaga Shidaini Zoukawoshiteiki 10000000nabu no Torihikiga
Dekitekureba Jyuncho-na Soubatonaro-
Tmagenzaino Torihikidakade Kaiiyokuga Tuyoito Hyouji Ha
Hananada Gimonga Nokoro-
Hi- Shincyouni Shincho-ni Madamada Sakino saki desune-