ここから本文です

>>56390

(^o^)v(^o^)v(^o^)v  (^o^)v(^o^)v(^o^)v(^o^)v  (^o^)v(^o^)v(^o^)v(^o^)v(^o^)v
(^o^)v      (^o^)v     (^o^)v  (^o^)v (^o^)v
(^o^)v      (^o^)v     (^o^)v  (^o^)v v(^o^)v
(^o^)v     (^o^)v(^o^)v(^o^)v   (^o^)v(^o^)v(^o^)v(^o^)v(^o^)v
(^o^)v(^o^)v(^o^)v  (^o^)v  (^o^)v   (^o^)v    (^o^)v
    (^o^)v  (^o^)v  (^o^)v   (^o^)v    (^o^)v
    (^o^)v (^o^)v  (^o^)v   (^o^)v    (^o^)v
(^o^)v(^o^)v(^o^)v (^o^)v (^o^)v    (^o^)v    (^o^)v

 ∧ ∧
ミ・。・彡 . 。 o ○パクッタニャ♪
〜uuノ